Счетоводни услуги

Финансово-счетоводната система на едно предприятие е най-важното средство за поддържане на комуникацията между него и неговите служители, клиенти, доставчици и държавните институции. Състоянието и качеството на счетоводната система са от ключово значение както за управлението на дружеството, така и за контактите с чуждестранни контрагенти. Обработката на информацията за възнагражденията на персонала на клиента трябва да гарантира конфиденциалност, точност и коректно съхранение на личните файлове на служителите.

Финкомекс предоставя счетоводни услуги в съответствие с българското  счетоводно законодателство, а именно Закона за счетоводството, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данък върху добавената стойност и други нормативни актове, регламентиращи извършването на търговска дейност в страната и нейното отчитане пред съответните данъчни власти.

Предлагаме на нашите клиенти комплексна счетоводна услуга, която включва:

 • Счетоводни консултации по избор на счетоводна политика и/или по приложението на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП) или Международните стандарти за финансови отчети (МСФО);
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан на предприятието;
 • Изготвяне на счетоводна политика;
 • Цялостно организиране на счетоводния процес, съобразен с изискванията на клиента;
 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи в компютърна програма; 
 • Представяне на аналитична счетоводна информация, извлечена от аналитични счетоводни сметки;
 • Представяне на тримесечни оборотни ведомости; 
 • Изготвяне на месечни декларации по ЗДДС, месечни Интрастат декларации, декларации и отчети за БНБ, справки и отчети за НСИ, данъчни декларации по ЗКПО;
 • Изготвяне на междинни финансови отчети;
 • Изготвяне и представяне на годишен финансов отчет на дружеството;
 • Изготвяне на отчети за вътрешно-групови и консолидационни цели;
 • Съдействие по време на одит.