Запознайте се с нашите услуги и изберете точно тази, която отговаря към вашите нужди.

Одиторски услуги

Независимият финансов одит се извършва на годишни, междинни и други финансови от...

Счетоводни услуги

Финансово-счетоводната система на едно предприятие е най-важното средство за под...

ТРЗ услуги

Финкомекс Одитинг ООД предоставя следните услуги в областта на трудовото право и...

Данъчни консултации

Данъчното законодателство през последните години е изключително динамично и пост...