www.eufunds.bg

www.eufunds.bg

„Финкомекс Одитинг“ ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4175-C01 за осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Изпълнението на договора стартира на 21.03.2022 г. и приключва на 21.06.2022 г. Получената помощ е в размер на 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект BG16RFOP002-2.089-4175 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.